PIT-36 i PIT-36L – o tym musisz wiedzieć

Do trzydziestego kwietnia roku następującego po roku podatkowym każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do rozliczenia się z urzędem skarbowym w zakresie osiąganych dochodów.

Jako podatnik podatku dochodowego musimy składać co roku w urzędzie skarbowym zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu albo poniesionej straty w danym roku podatkowym. Zobowiązani do składania PIT-36 są osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą, zajmują się specjalną, określoną w ustawie produkcją rolną, osiągają przychody z najmu, dzierżawy, podnajmu, poddzierżawy lub innych podobnych umów, osiągają przychody, od których samodzielnie opłacają zaliczki na podatek, uzyskują przychody z zagranicy lub korzystają ze zwolnienia w postaci kredytu podatkowego. Jeśli zaś prowadzimy pozarolniczą działalność gospodarczą obłożoną podatkiem liniowym, to zobowiązani jesteśmy do złożenia formularza PIT 36L. Oprócz złożenia formularza, który zawiera pełne informacje na temat naszych dochodów, jesteśmy jednocześnie zobowiązani do wpłaty na konto urzędu skarbowego różnicy między podatkiem należnym od dochodu wynikającego z zeznania a sumą wpłaconych za dany rok zaliczek, w tym również sumą zaliczek pobranych przez płatników. W przypadku PIT-36L, wpłacie podlega należny podatek dochodowy wynikający z zeznania albo różnicę między podatkiem należnym wynikającym z zeznania a sumą wpłaconych za dany rok zaliczek.

Zeznanie można złożyć osobiście, odwiedzając właściwy dla nas urząd skarbowy, lub też elektronicznie. W tym drugim przypadku, zamiast papierowego potwierdzenia, otrzymamy urzędowe poświadczenie odbioru. Jest ono generowane automatycznie przez system. W niektórych przypadkach urząd może za nas skorygować zeznanie. To jest możliwe, gdy kwota nadpłaty nie przekracza pięciu tysięcy złotych, a sam urząd stwierdzi, że doszło do błędów rachunkowych lub wypełnienia zeznania niezgodnie z ustalonymi wymaganiami. Prawdziwy problem pojawia się wtedy, gdy nie złożymy zeznania w terminie. W takim przypadku lub gdy radykalnie zaniżymy zeznanie podatkowe, urząd ma prawo wszcząć wobec nas postępowanie podatkowe. W takim przypadku zapewne zostaniemy też wezwani do złożenia stosownych wyjaśnień. W ich trakcie urząd może określić prawidłową kwotę naszego zobowiązania, a w niektórych przypadkach nałożyć na nas karę grzywny. Od każdej kary przysługuje nam odwołanie. Te możemy wnieść do urzędu skarbowego, który skorygował nasze zeznanie. Sprzeciw musi zostać dostarczony w ciągu czternastu dni od dnia doręczenia nam uwierzytelnionej kopii skorygowanego zeznania. Wniesienie takowego sprzeciwu automatycznie unieważni korektę zeznania i wstrzymuje ewentualną egzekucję kary. Warto też pamiętać, że wszelkie zeznania podatkowe jesteśmy zobowiązani przechować przez okres pięciu lat. Po upływie tego czasu następuje przedawnienie. Istnieje także możliwość wniesienia zeznania po terminie. Musimy się tu jednak liczyć z możliwość kary finansowej, a także utratą niektórych korzyści. Chodzi tu na przykład o wspólne rozliczenie PIT-36 z małżonkiem czy jako osoba samotnie wychowująca dziecko, prawo do przekazania 1% podatku dla OPP.

You may also like...