Płaca minimalna w 2019 roku

Ostatnie lata w Polsce, to powolny, aczkolwiek konsekwentny wzrost płacy minimalnej. Nie inaczej będzie też w 2019 roku. W niniejszym artykule przedstawimy szczegóły dotyczące zmian w płacy minimalnej w 2019 roku.

Płaca minimalna w 2019 roku

Prawo o płacy minimalnej weszło w życie w dniu 1 stycznia 2003. Reguluje je ustawa, która została opracowana na forum Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Gwarantuje coroczny wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia w stopniu nie niższym niż prognozowany na dany rok wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem. Jednocześnie, jeśli w pierwszym kwartale roku, w którym odbywają się negocjacje wysokość minimalnego wynagrodzenia jest niższa od połowy wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej gwarancja ta jest zwiększona dodatkowo o 2/3 prognozowanego wskaźnika realnego przyrostu PKB W przypadku, gdy rzeczywisty wzrost cen różni się od prognozowanego, ustawa przewiduje zastosowanie mechanizmu korygującego. Jeżeli wzrost cen jest niższy niż 5 procent, to płaca minimalna może wzrosnąć tylko 1 stycznia danego roku kalendarzowego. W przypadku jednak gdy jest on wyższy niż 5 procent, to płaca minimalna może być też podwyższona 1 lipca. Wypłata wynagrodzenia w kwocie nie niższej niż jest to zapisane w ustawie, jest obowiązkowe. Nawet jeśli z uwagi na terminy wypłat, czas pracy pracownika czy inne powody, w danym miesiącu nie zostanie wypłacona płaca minimalna, to pracownikowi przysługuje wyrównanie w następnych miesiącach, wraz z należnym mu wówczas wynagrodzeniem.

pieniadze

Obecnie minimalne wynagrodzenie wynosi 2100 złotych brutto. W 2019 roku ma wzrosnąć o kolejne 117 złotych. Podwyżka ta nie będzie uznaniowa, tylko wynika z przepisów prawa, stanowionych przez rząd i parlament. Oznacza to, że minimalne wynagrodzenie netto, czyli popularnie nazywane „na rękę” wyniesie w 2019 roku 1610,87 złotych. Szacunki te są jednak tylko dla osób, które zatrudnione są na tak zwanym etacie. Dla pracowników, którzy pozostają na samo zatrudnieniu, makro ekonomiści wieszczą wzrost płacy o około 14,5 złotych za godzinę ich pracy. Co bardzo ważne, w relacji do prognozowanego w 2019 roku przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej minimalne wynagrodzenie za pracę kształtowałoby się na poziomie 46,6%.

Podniesienie płacy minimalnej w 2019 roku

Podniesienie płacy minimalnej przełoży się też oczywiście na wzrost świadczeń i składek finansowanych z budżetu państwa ustalanych w oparciu o minimalne wynagrodzenie za pracę. Będzie to w 2019 kwota 216 milionów złotych. Jak bowiem wylicza Główny Urząd Statystyczny liczba osób, które otrzymują wynagrodzenie minimalne wynosi aktualnie 1,5 miliona Polaków, co stanowi aż 13 procent ogółu pracowników, którzy pracują w Polsce na pełen etat.

Samo podniesienie płacy minimalnej ma przynajmniej dwie przyczyny. Przede wszystkim rząd chciał ograniczyć zjawisko, które jest powszechne w naszym kraju i polega na zatrudnianiu danego pracownika na umowę cywilnoprawną, zamiast na etat. Dodatkowo osoba zatrudniona na cywilnoprawnej umowie, otrzymuje wynagrodzenie znacznie niższe od minimalnego. Oprócz tego rząd przewiduje, że zwiększy się w 2019 wydajność pracy i że wzrost ten będzie nie niższy niż 3,5 procent. Jednocześnie nastąpić ma wzrost inflacji o 2,3 procenta. Wynika to także z niedoszacowania poziomu inflacji w roku 2017 i 2018.

You may also like...